Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů (dále také jako "Podmínky OOÚ") vysvětlují, jak jsou osobní údaje shromažďovány, využívány a spravovány prostřednictvím webového portálu www.oulu.cz (dále jen “Webový portál”).

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

Správce osobních údajů:
Bc. Kateřina Maroušková
IČO: 09305939
DIČ: CZ9362221715
Adresa: U Školky 1653/6, 268 01 Hořovice

Adresa provozovny: Pražská 988/35, 268 01 Hořovice
Telefon: +420 725 777 339
E-mail: store@oulu.cz
Webový portál: www.oulu.cz
jako správce osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 GDPR (dále jen “Správce”)

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Doporučujeme Vám se podrobně seznámit s našimi Podmínkami ochrany osobních údajů, které poskytují zásadní a všechny podstatné informace o zpracování Vašich dat, stejně jako o Vašich souvisejících právech a povinnostech.

I. Zpracování osobních údajů na základě plnění ze smlouvy o koupi zboží

1.1. Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, týkající identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby. K osobním údajům patří i různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby.

1.2. Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, kupříkladu jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3. Správce v souvislosti s prodejem zboží zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a na základě Vaší objednávky.

U fyzických osob:

 • jméno a příjmení, titul,
 • datum narození, popřípadě rodné číslo,
 • adresu trvalého bydliště,
 • kontaktní adresu,
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu,
 • číslo bankovního spojení,
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

U právnických osob:

 • název,
 • identifikační číslo,
 • daňové identifikační číslo,
 • adresu sídla,
 • adresu provozovny,
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu,
 • číslo faxu,
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

1.4. Zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 GDPR nezbytné pro poskytnutí plnění ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu, tj. zákazníka, konkrétně kompletaci objednávky, daňové a fakturační účely, popřípadě vrácení zboží či reklamaci.

1.5. Správce zpracovává osobní údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění práv a povinností smluvních stran ze smlouvy vyplývajících.

1.6. Uchování a zpracování osobních údajů probíhá za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od data realizace smlouvy, popřípadě poslední části plnění ze smlouvy. Je-li nutné uchování smluvní dokumentace, a tudíž osobních údajů, po dobu delší, lze tak učinit ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a písm. f) GDPR.

1.7. V Případě zrušení objednávky z Vaší strany budou osobní údaje uchovány maximálně po dobu 2 let.

II. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

2.1. Osobní údaje mohou být nadále zpracovány a evidovány v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zasílání novinek (newsletterů) či obchodních a reklamních sdělení Správce na Vaši e-mailovou adresu či telefonní číslo, pokud jste je při tvorbě objednávky neodmítl/a.

2.2. Odběr výše uvedených obchodních sdělení Správce lze kdykoliv odhlásit, a to proklikem v obchodním sdělení či kontaktováním Správce prostřednictvím e-mailové adresy store@oulu.cz.

2.3. V případě, že jste neodhlásil/a odběr obchodních sdělení, Správce může osobní údaje evidovat maximálně po dobu 5 let od Vaší poslední objednávky.

III. Příjemci osobních údajů
3.1. Příjemci osobních údajů jsou kromě Správce též osoby, podílející se na:

 • dodání zboží a služeb,
 • realizaci plateb,
 • zajištění služeb provozování e-shopové platformy Shopify.com a dalších služeb spojených s provozováním platformy Shopify.com,
 • zajištění marketingových služeb,
 • zajištění e-mailových služeb.

3.2. Správce zpracovává osobní údaje na území Evropské Unie. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích mohou být také společnosti uvedené v čl. IV těchto podmínek, a to v pouze v nezbytném rozsahu a za podmínek Zásad ochrany osobních údajů uvedených pro konkrétní společnost při poskytování cookies.

3.3. Správce nemá jmenovaného pověřence pro zpracování osobních údajů.

3.4. V případě, že máte ohledně osobních údajů jakékoli dotazy, kontaktujte Správce na e-mailové adrese store@oulu.cz.

IV. Používání souborů cookies

4.1. Cookies jsou textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač či Vaše mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

4.2. Soubory cookies slouží například k zapamatování Vašich preferencí, navigaci mezi webovými portály, přizpůsobení reklamních sdělení Vašim zájmům či k pořizování anonymizovaných statistik týkajících se prohlížení webových portálů uživateli.

4.3. Správce využívá na svém Webovém portálu www.oulu.cz v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. oprávněného zájmu Správce, následující soubory cookies:

 • nezbytné cookies, které jsou zapotřebí k provozu Webového portálu,
 • analytické cookies, jejichž účelem je shromažďování analytických údajů, kupříkladu návštěvnost Webového portálu či jeho jednotlivých sekcí,
 • reklamní cookies, které slouží k zaznamenávání a ukládání preferencí daného uživatele, načež dochází k přizpůsobení reklamního obsahu.

Seznam využívaných cookies naleznete zde.

4.5. Souhlas se soubory cookies můžete udělit prostřednictvím zaškrtávacího políčka na Webovém portálu Správce. Následně lze soubory cookies v nastavení Vašeho internetového prohlížeče upravit či odmítnout.

4.6. Informace o souborech cookies, včetně jejich aktuálního seznamu, naleznete ve Vašem internetovém prohlížeči, obvykle pod položkou “Nástroje pro vývojáře”. Správu, respektive nastavení, jednotlivých souborů cookies můžete provést následovně v prohlížeči:

 • Google Chrome: nápověda pro nastavení naleznete zde:
  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
 • Brave: nápověda pro nastavení naleznete zde: https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360050634931-How-Do-I-Manage-Cookies-In-Brave-
 • Microsoft Egde: nápověda pro nastavení naleznete zde:
  https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
 • Mozilla Firefox: nápověda pro nastavení naleznete zde:
  https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies
 • Opera: nápověda pro nastavení naleznete zde:
  https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies
 • Safari: nápověda pro nastavení naleznete zde:
  https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

4.7. Příjemci osobních údajů spolupracující se Správcem, jejichž výčet se nachází v hlavě III. tohoto dokumentu, mohou rovněž využívat soubory cookies, popřípadě přistupovat údajům shromažďovaným prostřednictvím souborů cookies na Webovém portálu Správce.

4.8. Zpracovateli shromážděných souborů cookies mohou být rovněž:

 • subjekty uvedené v čl. IV těchto podmínek za podmínek a v nezbytném rozsahu v souladu s příslušnými Zásadami ochrany osobních údajů uvedenými vždy pro konkrétní subjekt.

V. Zabezpečení osobních údajů

5.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

5.2 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

5.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a pověřené osoby příjemců osobních údajů uvedených v hlavě III. tohoto dokumentu.

VI. Práva subjektů osobních údajů

6.1. Máte právo kdykoli zrušit zasílání novinek a reklamních a obchodních sdělení.

6.2. Můžete se obrátit na Správce s požadavkem o sdělení, které Vaše osobní údaje zpracovává, vyžádat si přístup k těmto údajům za účelem jejich aktualizace či opravy, požadovat jejich kopii, popřípadě omezení zpracování těchto údajů.

6.3. Dále máte v některých případech právo na přenositelnost osobních údajů, případně jejich výmaz, za předpokladu, že to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Správce.

6.4. Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce lze vznést námitku.

6.5. Pakliže se domníváte, že s osobními údaji Správce nenakládá korektně, tj. v rozporu s GDPR, jste oprávněn/a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se domáhat soudní ochrany.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Vytvořením a odesláním objednávky týkající se dodání zboží. Zákazník potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami OOÚ, a že s nimi prostřednictvím webového formuláře vyjadřuje souhlas v plném rozsahu.

7.2. Správce je oprávněn Podmínky OOÚ měnit. Nové podmínky zveřejní na svém Webovém portálu a zároveň budou Zákazníkovi doručeny na e-mailovou adresu, kterou Správci poskytl.

Tyto Podmínky OOÚ nabývají účinnosti ode dne 1.3.2024.

Košík

Žádné další produkty k dispozici pro objednání.

Váš košík je prázdný.